Dòng Nội dung
1
Giáo trình đánh giá nhân cách / Nguyễn Đức Sơn
H. : Đại học sư phạm, 2018
188 tr. ; 24 cm.

Trình bày các vấn đề chung về đánh giá nhân cách. Một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách, nguồn thông tin và kĩ thuật đánh giá nhân cách, một số công cụ đánh giá nhân cách
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2019
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2022
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
H. : Đại học sư phạm, 2017
320 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Đức Sơn
Trình bày những vấn đề chung của tâm lí giáo dục; một số lý thuyết tâm lý học áp dụng trong giáo dục; cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và học; khác biệt tâm lí và dạy học; động cơ học tập của người học..
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:59) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tâm lý học xã hội / Trần Quốc Thành; Nguyễn Đức Sơn
Hà Nội : Đại học sư phạm, 2011
354 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)