Dòng Nội dung
1
Cơ sở vật lí : Tập 1: Cơ học 1 / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker
Giáo dục
406 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Cơ sở vật lí : Tập 2: Cơ học 2 / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker; Ngô Quốc Quýnh (Ch.b); Phan Văn Thích (Đồng dịch)
Giáo dục, 1996
391 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
4
Cơ sở vật lí : Tập 4: Điện học / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker
Giáo dục
294 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Cơ sở vật lí : Tập 5: Điện học 2 / David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker
Giáo dục
329 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)