Dòng Nội dung
1
Y học bằng tay / Jirí Dvorák, Václav Dvorák ; Người dịch: Lê Vinh
Hà Nội : Y học, 2001
492 tr. ; cm.

Trình bày cách thức khám lâm sàng dựa trên kiến thức của cơ sinh học. Cơ chế tác dụng, phương thức điều trị và kỹ thuật điều trị vật lí trị liệu bằng tay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)