Dòng Nội dung
1
Dinh dưỡng cơ sở : Giáo trình dành cho cử nhân dinh dưỡng / PGS.TS. Phạm Văn Phú; PGS.TS. Lê Danh Tuyên (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
303 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam / B.s.: Lê Danh Tuyên, Lê Bạch Mai (ch.b.), Hà Huy Khôi...
Hà Nội : Y học, 2016
188 tr. ; cm.
Bộ Y tế. Viện Dinh dưỡng
Trình bày cơ sở pháp lý, căn cứ khoa học và thực tiễn cùng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị năng lượng và các chất dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)