Dòng Nội dung
1
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
H. : Thống kê, 2006
383 tr. ; cm.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa toán kinh tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)