Dòng Nội dung
1
Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã : Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục / TS.BS. Nguyễn Ngô Quang; PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hùng; PGS.TS.BS. Nguyễn Phương Hoa
Hà Nội : Y học, 2020
586 tr. ; cm.
Bộ Y tế - Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình y học gia đình đại cương / PGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa; và Cộng sự
Y học, 2015
303 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Một số cấp cứu thường gặp tại tuyến y tế cơ sở / PGS.TS. Hà Trần Hưng; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
175 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Một số vấn đề sức khỏe trẻ em thường gặp tại cộng đồng / PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2017
255 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Thực hành y học gia đình trong chăm sóc ban đầu / PGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa (Đồng Ch.b)
Y học, 2018
385 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn y học gia đình

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)