Dòng Nội dung
1
Strategic Marketing Management : Planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson; Colin Gilligan
Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
883 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)