Dòng Nội dung
1
An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm : An toàn sinh học cấp 2 / GS.TS. Nguyễn Trần Hiển; TS. Nguyễn Thanh Thủy; và Cộng sự
Hà Nội, 2022
128 tr. ; cm.
Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)