Dòng Nội dung
1
Chăm sóc bệnh nhân tim mạch / Trần Thị Thuận
Hà Nội : Y học, 2010
62 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Điều dưỡng cơ bản 1 :. Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng, / Trần Thị Thuận Tập 1 / :
H. : Y học, 2012
283 tr. ; 27 cm.

"Điều dưỡng cơ bản" được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Điều dưỡng, Đại học Y dược Tp. HCM. Sách được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên nghành Cử nhân Điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Điều dưỡng cơ bản 2 :. Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng, / Trần Thị Thuận Tập 2 / :
H. : Y học, 2012
358 tr. ; 27 cm.

"Điều dưỡng cơ bản" được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của bộ môn Điều dưỡng, Đại học Y dược Tp. HCM. Sách được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên nghành Cử nhân Điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007.
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình điều dưỡng cơ sở 1 : Dùng cho hệ cử nhân chính quy / Nguyễn Thị Kim Bằng, Trần Thị Thuận
TP.HCM, 2022
267 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

5
Giáo trình điều dưỡng cơ sở 2 : Dùng cho hệ cử nhân chính quy / Cao Thị Mỹ Châu, Trần Thị Thuận
TP.HCM, 2022
214 tr. ; cm.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)