Dòng Nội dung
1
Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M / Nguyễn Quang Nam
Tp.HCM : Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2014
674 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu hệ thống nhúng, Bộ xử lý ARM Cortex-M, Thiết kế phần mềm,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)