Dòng Nội dung
1
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm :. Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Phần 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong thực phẩm. / Nguyễn Tấn Dũng T.2 / :
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
474 tr. ; 24 cm.

Trình bày các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa, Quy trình về thiết bị cô đặc và kết tinh,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)