Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật số 1 / Nguyễn Như Anh
Tp. HCM : Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2015
157 tr. ; 24 cm.

Trình bày hệ thống số đếm, Đại số Boole, Hệ tổ hợp,...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)