Dòng Nội dung
1
Care coordination the game changer : How nursing is revolutionizing quality care / Gerri Lamb
Maryland : American nurses Association, 2014
239 tr. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Quality by design : a clinical microsystems approach / Eugene C. Nelson, Paul B. Batalden, Marjorie M. Godfrey, editors ; foreword by Donald M. Berwick
San Francisco : Jossey-Bass/Wiley 2007
459 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Quản lý điều dưỡng : Dành cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / PGS.TS. Lê Văn An (Ch.b); ThS. Hồ Duy Bính; TS. Nguyễn Thị Kim Hoa; BSCKII. Trần Đức Thái
Giáo dục Việt Nam, 2016
191 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

4
The new leadership challenge : creating the future of nursing / Shelia C. Grossman, Theresa M. Valiga
Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017
293 tr. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
The new leadership challenge : creating the future of nursing / Shelia C. Grossman, Theresa M. Valiga
Philadelphia : F.A. Davis Company, 2009
252 tr. ; 23 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)