Dòng Nội dung
1
Atlas of fine needle aspiration cytology / Lester J Layfied
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2014
377tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Fine needle aspiration cytology : diagnostic principles and dilemmas / Gabrijela Kocjan
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2006
244 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Fine needle aspiration cytology : Interpretation and diagnostic difficulties / Pranab Dey
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2015
565tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Molecular biology of the cell / Bruce Alberts; Alexander Johnson; Julian Lewis; Martin Raff; Keith Roberts; Peter Walter
America : Garland Science, 2008
1342 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Sinh học phân tử của tế bào. Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương T.1, Cơ sở hóa học và phân tử /
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018
284 tr. ; 23 cm.

Quyển sách nghiên cứu sinh học phân tử của tế bào...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)