Dòng Nội dung
1
Giáo trình quy hoạch tuyến tính : Bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán đối ngẫu; Bài toán quy hoạch tham số... / Bùi Phúc Trung
H. : Lao động - Xã Hội, 2003
199 tr. ; 21 cm.

Hướng dẫn bài toán quy hoạch tính tuyến; bài toán hoán đổi; bài toán vận tải; bài toán sản xuất đồng bộ.
Đầu mục:1