Dòng Nội dung
1
Bài tập vật lý đại cương A1 / Trần Văn Lượng; Huỳnh Quang Linh, Lý Anh Tú, Trần Thị Ngọc Dung...(Tham gia biên soạn)
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
472 tr. ; 24 cm.

Trình bày động học chất điểm, cơ học hệ chất điểm, các định luật thí nghiệm về chất khí...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập vật lý đại cương A2 / Trần Văn Lượng
H, : Lưu hành nội bộ, 2018
413 tr. ; 24 cm.

Trình bày trường điện từ, dao động và sóng cơ, sóng ánh sáng, thuyết tương đối hẹp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Cẩm nang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Theo chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị / Nguyễn Văn Thắng (Tuyển chọn và hệ thống)
H. : Hồng Đức, 2016
382 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị (khoá XII). Những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Thị Mỹ Dung...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
303 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học / Trần Ngọc Hiên
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
559 tr. ; 21 cm.

Trình bày các vấn đề về đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)