Dòng Nội dung
1
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương / Phạm Mạnh Hiền
H. : Thống Kê, 2007
526 tr. ; 24 cm.

Phần 1: Vận tải ngọai thương ( Foreign trade transportation) ,Phần 2: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (Forwarding) ,Phần 3: Bảo hiểm hàng hóa (Marine Insurance)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
A guide to the project management body of knowledge : PMBOK guide
Newtown Square : Project management institute, 2017
756 tr. ; 27 cm.
Project Management Institute

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
A guide to the project management body of knowledge : PMBOK guide
Newtown Square : Project management institute, 2021
756 tr. ; 27 cm.
Project Management Institute

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Australian Exports 96 : A comprehensive guide to australia's products services and capabilities for world markets / Mc Mullan
Australia : Midland clay bricks & Brick pavers, 1996
797 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bài tập xác suất thống kê ứng dụng / Lê Sĩ Đồng
Giáo dục Việt nam
128 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)