Dòng Nội dung
1
Giáo trình Tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
437 tr. ; 24 cm.

Trình bày tổng quan về ngành khoa học ứng dụng tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí; đạo đức, kĩ năng, qui trình và luyện thực hành trong tham vấn tâm lí
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
437 tr. ; 24 cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội – Đại học khoa học xã hội và nhân văn – Khoa tâm lý học
Trình bày tổng quan về ngành khoa học ứng dụng tham vấn tâm lí; Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển ngành tham vấn tâm lí; các lí thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lí; nhà tham vấn và thân chủ trong mối quan hệ tham vấn tâm lí; đạo đức, kĩ năng, qui trình và luyện thực hành trong tham vấn tâm lí
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)