Dòng Nội dung
1
300 tình huống giao tiếp sư phạm / Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
375 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
A Course in Language Teaching : Practice and theory / Penny Ur, Marion Williams, Tony Wright editor
UK : Cambridge University Press, 1996
388 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Báo cáo số 760/BC-BGDĐT Sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo / Bộ giáo dục và đào tạo
H., 2009
15 tr. ; cm.
Bộ giáo dục và đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Cambridge English for nursing : pre intermediate / Virginia Allum, Patricia McGarr, Jeremy Day
Cambridge : Cambridge University Press, 2010
116 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Chuyên đề Kiểm tra nội bộ trường học / Hồ Hữu Lễ

53 tr. ; cm.
Sở giáo dục và đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)