Dòng Nội dung
1
Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp / TSKH. Phan Hồng Giang
Hà Nội, 2011
408 tr. ; cm.
Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Văn hoá học đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1996
tr. ; cm.
Đại học Quốc gia Hà Nội
Những khái niệm và những vấn đề chung, Giao lưu văn hóa và văn hóa Đông Nam Á, Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam, Phân vùng văn hóa, Một số vùng và tiểu vùng văn hóa, Phân loại văn hóa và các thành tố của văn hóa
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)