Dòng Nội dung
1
Linear Algebra : Schaum’s Outline / Seymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
The McGRAW-HILL, 2004
426 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Linear Algebra : Schaum’s Outline of Theory and Problems / Seymour Lipschutz, Ph.D
McGRAW-HILL, 1991
459 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Linear Algebra and Its Application / David C. Lay
Addison Wesley
511 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)