Dòng Nội dung
1
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
491 tr. ; 21 cm.

Tài liệu gồm 3 phần: thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩ Mác - Lênin, học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội...
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Triết học / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đại học sư phạm 2014
392 tr. ; cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
Chính trị quốc gia, 2013
673 tr. ; cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Giáo trình Triết học Mác Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2023
496tr. ; 21cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)