Dòng Nội dung
1
Thực hành mô học : Sách dùng cho sinh viên / PGS.TS. Nguyễn Thị Bình; và Cộng sự
Hà Nội, 2015
84 tr. ; cm.
Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Mô Phôi học

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)