Dòng Nội dung
1
Textbook of physical diagnosis : History and examination / Mark H. Swartz
Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2014
825 tr. ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Fine needle aspiration cytology : diagnostic principles and dilemmas / Gabrijela Kocjan
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2006
244 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Fine needle aspiration cytology : Interpretation and diagnostic difficulties / Pranab Dey
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2015
565tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Kiểm tra chất lượng xét nghiệm : Dành cho sinh viên và học viên chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học / Trần Đỗ Hùng
H. : Y học, 2020
91 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Moleculal biology of the cell / Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan...
New York, NY : Garland Science, 2015
1342 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)