Dòng Nội dung
1
Đông Phương huyền bí / Brunton, Paul
Tôn giáo : H., 2016
375tr. ; cm.

Cuốn sách kể về hành trình khám phá những bí ẩn tâm linh còn ẩn giấu của vùng đất Ấn Độ qua việc tiếp xúc, phỏng vấn và ghi chép về những vị đạo sĩ chân tu, những đền đài cổ kính từ nghìn xưa mà tác giả gặp trên chặng đường viễn du dài hạn ở xứ xở linh thiêng, huyền bí này
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
491 tr. ; 21 cm.

Tài liệu gồm 3 phần: thế giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩ Mác - Lênin, học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội...
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Triết học / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đại học sư phạm 2014
392 tr. ; cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
Giáo trình triết học : Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học / Đoàn Quang Thọ; Phạm Văn Sinh (thư ký)
Hà Nội : Chính trị - hành chính, 2008
558 tr. ; 21 cm.

Vai trò của triết học trong đời sống xã hội và các lý luận triết học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ / GS.TS. Hồ Sĩ Quý; GS.TS. Phạm Văn Đức (Đồng Ch.b); Và Cộng sự
Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022
229 tr. ; cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)