Dòng Nội dung
1
Côn trùng học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
Hà Nội : Y học, 2016
244 tr. ; cm.
Bộ Y tế - Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng – Trung Ương

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
ファーブル昆虫記. T.1, ふしぎなスカラベ
集英社, 1991
293 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
ファーブル昆虫記. T.2, 狩りをするハチ
集英社, 1991
293 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
ファーブル昆虫記. T.3, セミの歌のひみつ
集英社, 1991
293 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
ファーブル昆虫記. T.4, サソリの決闘
集英社, 1991
293 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)