Dòng Nội dung
1
At home with Japanese design : Accents, structure and spirit / Jean Mahoney
Shufunotomo co., ltd. Tokyo : Tuttle publishing, 2001
184 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Japan houses / Marcia Iwatate and Geeta K. Mehta; Nacása & Partners Inc (photographs)
North Clarendon, Vt. : Tuttle, 2005
240 tr. ; 32 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Kết quả toàn bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 : Completed results of the 2019 Viet Nam population and housing census / Tổng cục Thống kê
Hà Nội : Thống kê, 2020
839 tr. ; cm.
Tổng cục Thống kê
Gồm 26 biểu số liệu được tổng hợp từ dữ liệu của tổng điều tra dân số và nhà ở về phân bố dân cư, nhân khẩu, tỉ lệdân số, diện tích nhà ở bình quân theo đầu người...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

4
Khóa luận tốt nghiệp: Chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp ở Malaysia và Singapore - kinh nghiệm cho TP. Hồ Chí Minh / Lê Thanh Ánh Phương; Trần Quang Ánh (GVHD)
TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
73 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Khóa luận tốt nghiệp: Hiệu suất sử dụng nhà lưu trú công nhân trên địa bàn quận Bình Tân : Thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Thị Bích Thủy; Vũ Nhi Công (GVHD)
TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
88 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)