Dòng Nội dung
1
Đề cương bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
TP.HCM
262 tr. ; 21 cm.

Gồm 9 chương; 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng 2 Phép biện chứng duy vật 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Học thuyết giá trị 5 Học thuyết giá trị thặng dư 6 Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và tư bản độc quyền nhà nước 7 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa 8 Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 9 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
Đầu mục:32 (Lượt lưu thông:92)

2
Hệ thống Xã hội chủ nghĩa : Chính trị kinh tế học phê phán. Tổng quan kinh tế xã hội chủ nghĩa / Kornai János; Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Phúc... [và những người khác]
H. : Văn hóa Thông tin, 2002
650 tr. ; 24 cm.

Tổng quan về kinh tế xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đi sâu vào việc phân tích những đặc điểm của nền kinh tế XHCN từ tư tưởng, sở hữu, tiền tệ & giá cả, kế hoạch hoá và quản lí... đến việc cải cách và chuyển đổi thời kỳ hậu xã hội chủ nghĩa, những vấn đề đặt ra và phải giải quyết.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:6)