Dòng Nội dung
1
Luật đất đai, luật nhà ở và hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở / Quý Lâm
H. : Lao động, 2018
439 tr. ; 28 cm.

Giới thiệu toàn văn luật đất đai, luật nhà ở của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hỏi - đáp các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai và nhà ở; các vấn đề pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà ở thu hồi đất...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Luật nhà ở / Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Tp.HCM : Chính trị Quốc gia, 2016
166 tr. ; 19 cm.
Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Luật quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Luật được áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Luật gồm 13 chương, 183 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Luật nhà ở năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành / Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
H. : Chính trị Quốc gia, 2016
311 tr. ; 21 cm.
Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam
Luật nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11- 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7- 2015. Luật quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Luật nhà ở năm 2014 thay thế Luật nhà ở năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nghị quyết số 19/2008/QH12
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành : Có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015
H. : Hồng Đức, 2017
439 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn văn luật nhà ở bao gồm những quy định chung và quy định cụ thể về sở hữu nhà ở; phát triển nhà ở; chính sách về nhà ở xã hội; tài chính cho phát triển nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà chung cư; giao dịch về nhà ở; quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài... và các điều khoản thi hành
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở / Chính phủ
Hà Nội, 2015
92 tr. ; cm.
Chính phủ
Trình bày những điều luật về nhà ở của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014. Những quy định chung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách nhà ở xã hội...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)