Dòng Nội dung
1
3D photorealistic rendering : Interiors & exteriors with V - Ray and 3ds Max / Jamie Cardoso
Boca Raton : CRC Press, 2017
549 tr. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Marks of excellence : The history and taxonomy of trademarks / Per Mollerup
London : Phaidon Press Limited, 2013
296 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Mostly manga : A genre guide to popular manga, manhwa, manhua, and anime / Elizabeth F. S. Kalen
Santa Barbara, Calif : Libraries Unlimited, 2012
164 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
... ISMS : Hiểu về nghệ thuật hiện đại / Sam Phillips ; Phạm Tấn Xuân Cao dịch ; Trịnh Nhật Vũ h.đ.
H. : Thế giới, 2021
157 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các phong trào, các khuynh hướng, phong cách và trường phái hoạt động như những loại hình thực hành nghệ thuật của các nghệ sĩ khác nhau từ giai đoạn khởi sinh đến phát triển rực rỡ của nghệ thuật hiện đại
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
100 Classic Graphic Design Books / Jason Godfrey
China : Laurence King Publishing, 2009
224 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)