Dòng Nội dung
1
Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế / Lê Hoài Trung
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
312 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc / Bộ ngoại giao
H. : Chính trị Quốc gia, 1995
443 tr. ; cm.

Cuốn sách tập trung những phát biểu, bài viết, trả lời phỏng ván của các đồng chí lãnh dại Bộ ngoại giao.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế : Báo cáo tổng hợp / TSKH. Phan Hồng Giang
Hà Nội, 2011
408 tr. ; cm.
Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam : trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức, Đào Minh Hương
H. : Chính trị Quốc gia, 2021
591 tr. ; cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam; kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)