Dòng Nội dung
1
Advanced balisong filipino butterfly knife / Edgar G. Sulite
San Juan : Socorro publications, 1987
160 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Báo cáo số (Dự thảo)/BC-BVHTTDL : Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch
Hà Nội, 2021
80 tr. ; cm.
Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch
Thực hiện Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Giáo trình giáo dục học thể dục thể thao : Dành cho hệ đào tạo Đại học chuyên ngành Thể dục Thể thao / Lương Thị Ánh Ngọc; Tạ Hoàng Thiện
H. : Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2015
170 tr. ; 24 cm.

Trình bày một số vấn đề cơ bản của giáo dục học thể dục thể thao. Quá trình sư phạm và sự phát triển nhân cách trong thể dục thể thao. Quá trình giáo dục, nguyên tắc giáo dục, phương pháp giáo dục, nội dụng giáo dục... trong thể dục thể thao
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Luật bóng chuyền hơi / Bộ văn hóa, thể thao và du lịch - Tổng Cục thể dục thể thao
Hà Nội : Thể dục thể tao, 2015
40 tr. ; cm.
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch - Tổng Cục thể dục thể thao

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Luật thể dục, thể thao năm 2006 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2018)
H. : Tư pháp, 2018
78 tr. ; 19 cm.

Trình bày toàn văn Luật Thể dục, thể thao năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2018 bao gồm: Những quy định chung; các quy định cụ thể về thể dục, thể thao cho mọi người; thể thao thành tích cao; cơ sở thể thao; nguồn lực phát triển thể dục, thể thao; hợp tác quốc tế về thể thao; khen thưởng và xử lý vi phạm cùng điều khoản thi hành
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)