Dòng Nội dung
1
Giáo trình hóa hữu cơ / Nguyễn Thị Thu Trâm
H. : Y học, 2020
311 tr. ; 27 cm.

Giáo trình được biên soạn gồm 12 bài, đi từ cơ sở lý thuyết cấu tạo hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng điện tử, các dạng đồng phân đến tính chất lý hóa,.....
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt (Đồng Ch.b); và Cộng sự Tập 1 :
Y học, 2017
380 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Hóa học hữu cơ. Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS.TS. Trần Mạnh Bình; PGS.TS. Nguyễn Quang Đạt Tập 2 :
Y học, 2015
292 tr. ; cm.
Bộ Y tế

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Hóa hữu cơ - Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức :. Sách dùng đào tạo dược sĩ Đại học. / Trương Thế Kỹ (Chủ biên); Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Khánh Phong Lan, Đỗ Thị Thúy, Đặng Văn Tịnh, Trương Ngọc Tuyền (Tham gia biên soạn) Tập 2 / :
H. : Y học, 2006
183 tr. ; 27 cm.
Bộ Y Tế
Nội dung phần này trình bày về cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ; các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng phân và cấu dạng;
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Hóa hữu cơ : Sách dùng đào tạo dược sĩ Đại học / Trương Thế kỷ (Chủ biên); Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Văn Tịnh, Phạm Khánh Phong Lan, Đỗ Thị Thúy, Trương Ngọc Tuyền, Nguyễn Ngọc Vinh, Lê Nguyễn Bảo khánh (Đồng biên soạn)
Tp. HCM : Y học, 2011
335 tr. ; 28 cm.
Đại học Y dược TP. HCM
Trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất hóa học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)