Dòng Nội dung
1
Designing with light : The art, science and practice of architectural lighting design / Jason Livingston
Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014
320 tr. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Nghệ thuật sân khấu Việt Nam / Trần Văn Khải
Nhà sách Khai Trí
279 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam bộ / Thạch Sết (Sang Sết)
H. : Sân khấu, 2019
383tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
高校演劇一幕劇集 / 阿坂卯一郎
Nhật Bản 1968
207 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)