Dòng Nội dung
1
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
344 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1

2
Vật liệu xây dựng / Viết theo chương trình đã được hội đồng môn học ngành xây dựng thông qua Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
H. : Giáo dục, 1993
348 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu toàn diện về chủng loại, đặc điểm, sức chịu tải và cách tính toán sử dụng vật liệu đất, gỗ, kim loại, bêtông, gạch đá
Đầu mục:1