Dòng Nội dung
1
Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục 1
H. : Xây dựng, 2011
304 tr. ; 30 cm.

Giới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Hồng Thục Tập 1
H. : Xây dựng, 1999
307 tr. ; 30 cm.

Giới thiệu kiến trúc xây dựng các công trình công cộng: Kiến trúc trường học, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hoà nhạc, thư viện, bảo tàng, triển lãm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Thiết kế chiếu sáng nghệ thuật các công trình công cộng và không gian đô thị / GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm; ThS.KTS. Nguyễn Chí Ngọc
Hà Nội : Xây dựng, 2007
242 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4319 : 2012 : Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế / Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn; Bộ Xây dựng
Hà Nội, 2012
16 tr. ; cm.
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
TCVN 4319:2012 thay thế TCVN 4319:1986. TCVN 4319:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 276:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Tổ chức không gian kiến trúc các loại công trình công cộng / Vũ Duy Cứ
Hà Nội : Xây dựng, 2011
236 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)