Dòng Nội dung
1
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Tp. HCM : Đại học quốc gia Tp. HCM, 2015
634 tr. ; 24 cm.

Trình bày bản chất vật lý của đất và phân loại đất. Xác định ứng suất trong nền đất, biến dạng và độ lún của nền đất, cường độ và ổn định của nền đất; tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn và một số thí nghiệm đất ở hiện trường
Đầu mục:1

2
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam : Ban hành theo quyết định số 628/BXD - CSXD ngày 14-12-1996 của bộ trưởng bộ xây dựng., 1
Hà Nội : Xây Dựng, 1997
162 tr. ; 27 cm.

Văn bản quy định các yêu cầu tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi hoạt động xây dựng
Đầu mục:1