Dòng Nội dung
1
Chính sách phát triển kinh tế. T.1
H. : Giao thông vận tải, 2003
267 tr. ; 24 cm.

Tài liệu đề cập đến bốn lĩnh vựa đã được tiến hành nghiên cứu trong năm 2002: Phát triển Khu vực kinh tế tư nhân; Cải cách Doanh nghiệp nhà nước; Chính sách cạnh tranh; Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.Sau mỗi bài viết của các chuyên gia Trung Quốc sẽ có một báo cáo tóm tắt những nội dung trình bày và ý kiến phát biểu tại hội thảo, từ đó đưa ra những kiến nghị về mặt chính sách cho Việt Nam.
Đầu mục:1

2
Những mảng màu du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
320 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:1)

3
Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng sáng tạo công bằng và dân chủ
H.
536 tr. ; 27 cm.

Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đưa ra sáng kiến xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035. Báo cáo khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện sáu chuyển đổi quan trọng để trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình cao. Trước hết là hiện đại hóa nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Hai là phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh tế tư nhân làm trung tâm. Ba là nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các thành phố và vùng phụ cận. Bốn là phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm là đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu. Sáu là xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao. Chương trình cải cách gắn với sáu chuyển đổi này được thể hiện theo ba trụ cột chính: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hòa nhập xã hội; năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)