Dòng Nội dung
1
Đình Cần Thơ tín ngưỡng và nghi lễ / Trần Phỏng Thơ
H. : Hội Nhà Văn, 2019
235tr. ; 21 cm.

Khái quát về Đình Cần Thơ, tin ngưỡng và nghi lễ trong đời sống người dân Cần Thơ
Đầu mục:1

2
Đình ở thành phố Cần Thơ / Trần Phỏng Diều
H. : Khoa học xã hội, 2015
271 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu quá trình hình thành các ngôi đình ở Cần Thơ; nghi thức cúng tế và lễ hội ở đình cùng vai trò của ngôi đình trong đời sống người dân Cần Thơ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

3
4
Miễu thờ ở Cần Thơ / Trần Phỏng Diều
H. : Hội Nhà Văn, 2019
143tr. ; 21cm.

Trình bày khái quát các loại hình thờ tự, cơ sở hình thành miễu thờ ở Cần Thơ; sự thờ cúng và các đặc điểm, giá trị lich sử, văn hoá, xã hội của miễu thờ Cần Thơ
Đầu mục:1