Dòng Nội dung
1
Đại số tuyến tính / Nguyễn Hữu Việt Hưng
Hà Nội, 1999
291 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)


2
Đồ án tốt nghiệp đại học: Thiết kế phân hệ hỗ trợ học môn đại số / Đặng Thanh Phong; Nguyên Việt Cường (Giảng viên hướng dẫn)
Đại học Quôc tế Hồng Bàng, 2007
79 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Tìm hiểu về môi trường lập trình ASP.NET lý thuyết đại số căn bản. Phân tích thiết kế hệ thống thông phân hệ hỗ trợ môn đại số...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Toán học cao cấp :. Đại số và hình học giải tích. / Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn) T.1 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
390 tr. ; 21 cm.

Trình bày tập hợp và ánh xạ; cấu trúc đại số, số phức, đa thức và phân thức hữu tỉ; ma trận, định thức, hệ phương trình tính tuyến...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Toán học cao cấp :. Đại số và hình học giải tích. / Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn) T.1 / :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
390 tr. ; 21 cm.

Trình bày tập hợp và ánh xạ; cấu trúc đại số, số phức, đa thức và phân thức hữu tỉ; ma trận, định thức, hệ phương trình tính tuyến...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)