Dòng Nội dung
1
Cơ học :. Tĩnh học và động học, / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang 1 / :
H. : Giáo dục, 2013
183 tr. ; 21 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản về tĩnh học và động học. Sau mỗi phần có các câu hỏi ôn tập.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ học tĩnh học và động học :. Tĩnh học và động học, / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Khang 1 / :
H. : Giáo dục, 2002
184 tr. ; 21 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản về tĩnh học và động học. Sau mỗi phần có các câu hỏi ôn tập.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Physics : Principles with applications / Douglas C. Giancoli
Boston : Pearson, 2016
983 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Thực tập vật lý : Dùng cho sinh viên khối nghành Y Răng hàm mặt / Trường Đại học Dược Tp. HCM
Tp. HCM
115 tr. ; cm.

Giúp sinh viên nắm vững những quy luật vật lý và hiểu được ứng dụng của những quy luật này trong đời sống thực tế.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Vật lí đại cương Các nguyên lí và ứng dụng : Tập 1: Cơ học và nhiệt học / Trần Ngọc Hợi (Ch.b); Phạm Văn Thiều
Giáo dục, 2006
515 tr. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)