Dòng Nội dung
1
Hán Việt từ điển : Giản yếu / Đào Duy Anh; Phan Bội Châu (hiệu đính)
Văn hóa thông tin
1031 tr. ; 24 cm.

Gồm các đơn tự và từ ngữ Hán Việt.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
博雅汉语 中级冲刺篇 : Boya Chinese. Ⅱ Intermediate / 李晓琪主编 ; 张明莹编著
北京 : 北京大学出版社, 2015
210 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán. Trần Hiền Thần T.2 /
H. : Thời đại, 2014
109 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu 345 câu khẩu ngữ Hán.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán. Trần Hiền Thần T.3 /
H. : Thời đại, 2014
132 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu 345 câu khẩu ngữ Hán.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán. Trần Hiền Thần; Trần Thị Thanh Liêm (dịch) T.4 /
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
139 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu 345 câu khẩu ngữ Hán.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)