Dòng Nội dung
1
Giáo trình chuẩn HSK 1. Khương Lệ Bình; Vương Phương, Vương Phong: Lưu Lệ Bình (biên soạn); Nguyễn Thị Minh Hồng (dịch) T.1 /
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2018
141 tr. ; 29 cm.

Trình bày về từ vựng; phần ghép âm, chữ hán cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình chuẩn HSK 1. / Khương Lệ Bình; Vương Phương, Vương Phong: Lưu Lệ Bình (biên soạn); Nguyễn Thị Minh Hồng (dịch)
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2023
141 tr. ; 29 cm.

Trình bày về từ vựng; phần ghép âm, chữ hán cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình chuẩn HSK 2. / Khương Lệ Bình; Vương Phương, Vương Phong: Lưu Lệ Bình (biên soạn); Nguyễn Thị Minh Hồng (dịch)
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2023
143 tr. ; 29 cm.

Trình bày về từ vựng; phần ghép âm, chữ hán cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình chuẩn HSK 3. / Khương Lệ Bình; Vu Diểu, Lý Lâm; Nguyễn Thị Minh Hồng (dịch)
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2023
207 tr. ; 29 cm.

Trình bày về từ vựng; phần ghép âm, chữ hán cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình chuẩn HSK 4. Khương Lệ Bình; Đổng Chính, Trương Quân; Nguyễn Thị Minh Hồng (dịch) T.1 /
H. : Tổng hợp Tp.HCM, 2023
150 tr. ; 29 cm.

Trình bày về từ vựng; phần ghép âm, chữ hán cho người mới bắt đầu học tiếng Trung.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)