Dòng Nội dung
1
Dịch vụ hành chính công / Lê Chi Mai
H. : Lý luận Chính trị, 2006
239 tr. ; 21 cm.

Cơ sở lý luận về dịch vụ hành chính công. Thực trạng cải cách dịch vụ hành chính công và những vấn đề đặt ra. Các giải pháp cải cách dịch vụ hành chính công
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

2
3
4
Từ điển Việt - Anh về hành chánh : Vietnamese - English Administrative Dictionary / Văn Cương
H. : Thống kê, 2002
352 tr. ; 21 cm.

Từ điển hành chính Việt Anh
Đầu mục:4