Dòng Nội dung
1
Fine needle aspiration cytology : diagnostic principles and dilemmas / Gabrijela Kocjan
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2006
244 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Fine needle aspiration cytology : Interpretation and diagnostic difficulties / Pranab Dey
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2015
565tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giải phẫu bệnh học : Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa / Trần Phương Hạnh, Nguyễn Sào Trung (Đồng chủ biên); Âu Nguyệt Diệu, Đoàn Thị Phương Thảo, Hứa Chí Minh, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Chí Dũng, Lê Minh Huy, Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Văn Thắng, Trần Mậu Kim, Trần Thị Vân Anh
Vĩnh Phúc : Giáo dục Việt Nam, 2017
567 tr. ; 27 cm.
Bộ Y tế
Cuốn “Giải phẫu bệnh học” bao gồm các phần căn bản của giải phẫu bệnh đại cương và giải phẫu bệnh cơ quan, đồng thời cũng đảm bảo các tính chất của môn giải phẫu bệnh nói chung.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)