Dòng Nội dung
1
Tiến trình lịch sử việt nam / Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên); Vũ Minh Quang, Đỗ Quang Hưng, Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến, Phạm Xanh
H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
407 tr. ; 24 cm.
Nguyễn, Quang Ngọc
Cuốn sách được biên soạn bám sát đề cương "Tiến Trình Lịch Sử Việt Nam" đã được đại học Quốc gia thẩm định và thông qua, cung cấp cho sinh viên những kiến thức vừa cơ bản, vừa hệ thống liên tục về quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ khi có con người xuất hiện trên nước ta. Sách phản ánh những thành tựu mới nhất của khoa học lịch sử nước ta và trên thế giới cũng như những nghiên cứu chuyên sâu của mỗi tác giả được trình bày theo quan điểm chính thống, trên tinh thần chặt chẽ, hài hòa...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam Bộ / Đỗ Quang Hưng
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001
431 tr. ; cm.
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia - Viện nghiên cứu Tôn giáo

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)