Dòng Nội dung
1
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
H. : Thông tin và truyền thông, 2022
205 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
PR công cụ phát triển báo chí / Đỗ Thị Thu Hằng
H. : Trẻ, 2010
239tr. ; 21cm.

Trình bày những nội dung cơ bản về quan hệ công chúng (PR) trong báo chí. PR và vấn đề ứng dụng PR ở nước ta hiện nay. PR trong hoạt động báo chí. Nghiên cứu công chúng của các tờ báo dành cho thanh niên. Tổ chức sự kiện và tư vấn của các tờ báo tiền phong, thanh niên, tuổi trẻ... Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển PR của các tờ báo dành cho thanh niên hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Truyền thông lý thuyết và kỹ năng cơ bản / Nguyễn Văn Dững (Chủ biên); Đỗ Thị Thu Hằng
H. : Thông tin và Truyền thông, 2018
369 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội nói riêng, giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hoà nhập vào các nhóm công chúng - xã hội.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)