Dòng Nội dung
1
Bảo hộ lao động trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng
H. : Xây dựng, 2011
376 tr. ; 27 cm.

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động. Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng. Vệ sinh lao động trong xây dựng. Một số chế độ, chính sách về bảo hộ lao động
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai
H. : Xây dựng, 2012
249 tr. ; 27 cm.
Bùi, Mạnh Hùng
Giáo trình dành cho môn Kinh tế xây dựng, về những khái niệm cơ bản và những vấn đề kinh tế trong ngành Xây dựng. Cuốn sách này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính: Chương 1: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Chương 2: Tiến bộ khoa học – công nghệ trong xây dựng; Chương 3: Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Chương 4: Một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư; Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng; Chương 6: Lao động và tiền lương trong xây dựng doanh nghiệp xây lắp; Chương 7: Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng; Chương 8: Quản lý chi phí xây dựng và phương pháp xác định chi phí xây dựng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Dung...
H. : Xây dựng, 2019
390 tr. ; 27 cm.

Khái niệm công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân. Những vấn đề chung về khoa học - công nghệ trong xây dựng. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đầu tư xây dựng. Cơ sở lí luận của kinh tế đầu tư, kinh tế trong thiết kế xây dựng. Lao động và tiền lương trong xây dựng doanh nghiệp xây lắp. Vốn sản xuất kinh doanh và chi phí xây dựng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường / Bùi Mạnh Hùng
H. : Xây dựng, 2015
496 tr. ; 24 cm.

Khái quát vai trò, đặc điểm của công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường. Những vấn đề kinh tế trong thiết kế và ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng, lao động, tiền lương và tổ chức sản xuất xây dựng. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, giá, chi phí, lợi nhuận, giá đấu thầu xây dựng trong cơ chế thị trường...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Ngôn ngữ học đối chiếu / Bùi Mạnh Hùng
H. : Giáo dục, 2008
t290 r. ; cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)