Dòng Nội dung
1
Giáo trình an toàn điện / Phan Thị Thu Vân
Tp. HCM : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2017
264 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, về an toàn điện, phân tích an toàn khi xảy ra tai nạn điện, ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)