Dòng Nội dung
1
Giáo trình marketing căn bản / Trần Minh Đạo
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
407tr. ; 21cm.

Trình bày bản chất, hệ thống thông tin, môi trường Marketinh và hành vi khách hàng; phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm. Các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. Vấn đề quản trị chiến lược Marketing.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)